Prawo do edukacji

       Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta w 1948 r., uznaje edukację za podstawowe prawo człowieka. Oznacza to, ze każdy człowiek na świecie ma prawo do otrzymania darmowej edukacji przynajmniej na poziomie podstawowym. Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązuje Państwa do zapewnienia darmowej edukacji na poziomie podstawowym dla wszystkich dzieci. Konwencja mówi również, że wszystkie dzieci maja prawo do edukacji, która przygotuje je do aktywnego, odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, szanującym środowisko i godność innych.
 


      SYTUACJA W AFGANISTANIE

 

     Prawie 1/3 dorosłych mieszkańców Afganistanu nie potrafi czytać i pisać, a ponad połowa afgańskich dzieci nie uczęszcza do szkoły. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele: odległe położenie szkół, brak środków transportu, przepełnione sale lekcyjne, złe warunki placówek lub też ich brak. Mali Afgańczycy często pomagają swoim rodzinom w codziennych obowiązkach domowych.

 

źródło: www.pah.org.pl